Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Πληροφορίες: Μακρυγιάννη Ελένη

Τηλ.: 2551061000

Φαξ: 2551061000

Email: info@evros-delta.gr Τραϊανούπολη, 18 Νοεμβρίου 2011

Αρ. Πρωτ.543

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών» του Πράσινου Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη:

  • · Το νόμο 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112/2010), όπως ισχύει,
  • · Την υπ’ αρ. πρωτ. 1559/19.10.2011 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή Προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών»,
  • · Την υπ’ αρ. 8/15.11.2011 απόφαση της 17ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί έγκρισης της από 3.11.2011 Πρότασης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου για ένταξη στο παραπάνω Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα,
  • · Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για την σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (ΥΑ 51996/2004 ΦΕΚ Β΄1890),
  • · Την υπ. αριθμ. 86/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα  Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου σύμφωνα με τη οποία μεταξύ άλλων α) εγκρίθηκε η πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση του οικοτουρισμού στο Δέλτα του Έβρου,, συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α., β) εγκρίθηκε η διενέργεια της σχετικής διαδικασίας, και γ) ορίστηκαν η Επιτροπή Ανάθεσης και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση του οικοτουρισμού στο Δέλτα του Έβρου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών και τριάντα εννέα λεπτών (15.743,39), συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α

Α. Στοιχεία παροχής υπηρεσιών

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης (τεύχος προκήρυξης, τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, τεύχος κοστολόγησης) για τα ακόλουθα έργα, τα οποία σκοπό έχουν να βελτιώσουν τις υποδομές και το παρεχόμενο οικοτουριστικό προϊόν στο Δέλτα του Έβρου:

- Προμήθεια και εγκατάσταση δύο πλωτών εξεδρών για την πρόσδεση σκαφών στις θέσεις Μυδοτροφείο και Δασικό περίπτερο,

- Σχεδιασμός και εγκατάσταση δύο παρατηρητηρίων για την παρακολούθηση των πουλιών στο Δέλτα Έβρου,

- Σχεδιασμός και οργάνωση δύο εκπαιδευτικών μονοπατιών στο Δέλτα του Έβρου,

- Αναβάθμιση της έκθεσης ερμηνείας περιβάλλοντος του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου (η οποία λειτουργεί από το 1998),

- Εκπόνηση προγράμματος οργάνωσης του συστήματος πιστοποίησης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων.

Τα παραδοτέα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2011.

Για την εκτέλεση της σύμβασης ο Φορέας Διαχείρισης θα παραδώσει στον Ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, χάρτες, στοιχεία που έχει στην κατοχή του σχετικά με τις υπό ανάθεση υπηρεσίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών και τριάντα εννέα λεπτών (15.743,39) συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της παροχής των υπηρεσιών θα βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.

Β. Υποβολή προσφοράς

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο και έχουν εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος  τουλάχιστον  πέντε (5) έτη.

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί, είτε να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορέα στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου στην Τραϊανούπολη, με μέριμνα ώστε η παράδοση να γίνει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών, δηλ. την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 13.00 μ.μ. στην ταχυδρομική διεύθυνση Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, Τραϊανούπολη Τ.Κ. 68100. Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων είναι Μακρυγιάννη Ελένη.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τριάντα (30) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Φάκελος προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

1. α) Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα του Υποψηφίου.

β) Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης τα έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος την προσφορά.

2. α) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία επί του αντικειμένου της παρούσας.

β) Τεχνική έκθεση σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης του υπό ανάθεση φυσικού αντικειμένου και την μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί.

3. Οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς το ποσό με και χωρίς το ανάλογο ΦΠΑ.

Γ. Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 στις 13.30 μ.μ. σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάθεσης με την ακόλουθη διαδικασία:

Α. Ανοίγεται ο φάκελος της προσφοράς και ελέγχονται τα δικαιολογητικά.

Β. Ακολουθεί η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που κρίθηκαν τυπικά παραδεκτές βάσει των ανωτέρω αναφερόμενων υπό Β.2 προσκομιζόμενων στοιχείων των Υποψηφίων. Οι προσφορές βαθμολογούνται με ελάχιστο βαθμό το 100 και μέγιστο βαθμό το 110. Με βάσει τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών καταρτίζεται κατάλογος αποδεκτών προσφορών κατά σειρά βαθμολόγησης.

Γ. Εξετάζονται και αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές.

Έκαστος Υποψήφιος βαθμολογείται για την οικονομική του προσφορά, με τον τύπο:

ΟΑ =   ΧΟΠ x 100
ΟΠΔ

Όπου:   ΟΑ  =   Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς Υποψηφίου

ΧΟΠ =   Χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των Υποψηφίων

ΟΠΔ =   Οικονομική προσφορά Υποψηφίου

Η βαθμολογία ΟΑ στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο.

Δ. Ακολουθεί η τελική κατάταξη των προσφορών με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

i.             Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε Υποψηφίου υπολογίζεται με τον τύπο:

Β  =  0,70 (ΤΑ)  +  0,30 (ΟΑ)

Όπου:   Β    =   Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του Υποψηφίου

ΤΑ  =   Η βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης του Υποψηφίου

ΟΑ  =   Η βαθμολογία της οικονομικής αξιολόγησης του Υποψηφίου

ii.            Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης Β υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός δεκάτου της μονάδας.

iii.           Ανάδοχος αναδεικνύεται ο Υποψήφιος που θα λάβει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης Β.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθμολογίας.

Δ. Ανάθεση– Υπογραφή σύμβασης

Η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει Πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης προς επικύρωση των αποτελεσμάτων. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται με φαξ σε όλους τους Υποψηφίους.

Μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Υποψηφίου που επελέγη υπογράφεται σύμβαση.

Ο επιλεγής Υποψήφιος θα πρέπει να προσέλθει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η σύμβαση υπογράφεται με τον αμέσως επόμενο σε κατάταξη Υποψήφιο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανδρέας Ι. Αθανασιάδης