Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης (diesel) για τη μεταφορά υλικών από λατομείο στο δυτικό Δέλτα Έβρου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (ΦΔΕΠΔΕ), στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» του Πράσινου Ταμείου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης (Diesel) για τη μεταφορά υλικών από λατομείο στο Δυτικό Δέλτα Έβρου, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.Α.