en

1-1628593829

barkada-en

Random photo

  • Καλαμόκιρκος / Marsh Harrier (Circus aeruginosus) (S. Mills)
wallpapers

In the Evros Delta, I like to:

Προμήθεια υλικών συντήρησης οδικού δικτύου δυτικού ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ.

prasin_tfront-delta

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ


Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Πληροφορίες: Μακρυγιάννη Ελένη ΑΔΑ:Β41Χ46Ψ84Ν-90Ο

Τηλ.: 2551061000

Φαξ: 2551061000

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it @ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Τραϊανούπολη, 26/07/12

Αρ. Πρωτ.:  353

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (ΦΔΕΠΔΕ), στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» του Πράσινου Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη:

  • · Το νόμο 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112/2010), όπως ισχύει,
  • ·
  • ·
  • · Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για την σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (ΥΑ 51996/2004 ΦΕΚ Β΄1890),
  • ·

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υλικών συντήρησης οδικού δικτύου δυτικού Δέλτα Έβρου, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.Α.

Α. Στοιχεία προμήθειας

1.  Τα παραδοτέα είναι 1850 κυβικά υλικά επίστρωσης για την βελτίωση του οδικού δικτύου του Δυτικού Δέλτα (αφορά μόνο την αγορά των υλικών).Το υλικό θα είναι δύο τύπων, συγκεκριμένα «3Α προδιαλογής», 1200 κυβικά, και «σκυρό προδιαλογής», 650 κυβικά.

2. Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στον τόπο παραγωγής τους, εφόσον αυτός βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαφορετικά σε τόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ του ΦΔΕΠΔΕ και του Αναδόχου εντός της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι έτοιμα προς παράδοση στον παραπάνω τόπο εντός δυο (2) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και να είναι διαθέσιμα προς παράδοση μέχρι τις 30/09/2012.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.

Β. Υποβολή προσφοράς

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο.

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί ιδιοχείρως, είτε να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορέα στα γραφεία του ΦΔΕΠΔΕ, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου στην Τραϊανούπολη, με μέριμνα ώστε η παράδοση να γίνει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012 και ώρα 11.00 π.μ. στην ταχυδρομική διεύθυνση Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, Τραϊανούπολη Τ.Κ. 68100. Αρμόδια υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων είναι η Μακρυγιάννη Ελένη.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι εξήντα (60) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται.

Φάκελος προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

1. α) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

β) Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης τα έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος την προσφορά.

2. Οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναγράφονται τα υπό προμήθεια υλικά σε είδος και ποσότητα και ο προτεινόμενος τόπος παράδοσής τους εντός της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου καθώς και ολογράφως και αριθμητικώς το προσφερόμενο ποσό με και χωρίς το ανάλογο ΦΠΑ.

Γ. Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012 στις 11.00 πμ. σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάθεσης με την ακόλουθη διαδικασία:

Α. Ανοίγονται οι φάκελοι και ελέγχονται τα δικαιολογητικά (ανωτέρω υπό Β1α και β).

Β. Εξετάζονται οι οικονομικές προσφορές (ανωτέρω υπό Β2) και συντάσσεται πίνακας αποδεκτών προσφορών κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Σε περίπτωση περισσότερων ισότιμων προσφορών, ο ΦΔΕΠΔΕ έχει δικαίωμα να αποφασίσει την κατανομή της υπό προμήθεια ποσότητας μεταξύ περισσότερων υποψηφίων.

Δ. Ανάθεση– Υπογραφή σύμβασης

Η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει Πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΕΠΔΕ προς επικύρωση των αποτελεσμάτων. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται με φαξ σε όλους τους υποψηφίους.

Μεταξύ του ΦΔΕΠΔΕ και του υποψηφίου που επελέγη υπογράφεται σύμβαση, το σχέδιο της οποίας του κοινοποιείται μαζί με την παραπάνω απόφαση της ανάθεσης.

Ο επιλεγείς υποψήφιος θα πρέπει να προσέλθει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η σύμβαση υπογράφεται με τον αμέσως επόμενο σε κατάταξη υποψήφιο.


Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης

Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανδρέας Ι. Αθανασιάδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσιεύτηκε στης 03 Jul 2020

Read more
eok epperaa ypourg

espa

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξη
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Select language

enggr

Search

diavgia
joomla 1.7