Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός τρέιλερ για μεταφορά άλλων οχημάτων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενός τρέιλερ (Κωδικός CPV 34223310-2) για την μεταφορά άλλων οχημάτων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.Α.