Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας Δορυφορικών Πομπών

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση της Προμήθειας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΟΜΠΩΝ. 

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 Παράρτημα II Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)