Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε τμήματα για την ανάθεση των Υπηρεσιών: Ι: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟ

O Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση των Υπηρεσιών σε Τμήματα:

Ι: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 ΙΙ.  ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
 
Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

 

1.Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

2.Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού

3.Παράρτημα Γ' -Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

4.Παράρτημα Δ'- ΤΕΥΔ