gr

1-1628593829

barkada

Τυχαία φωτογραφία

  • Πάπιες / Ducks (Anas sp.) (K. Panagiotidis)
wallpapers

Στο Δέλτα του Έβρου, μου αρέσει να:

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας / διαχείρισης εδαφών για την...

prasin_tfront-delta
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Πληροφορίες: Μακρυγιάννη Ελένη                                                                                                               ΑΔΑ: Β41Χ46Ψ84Ν-ΕΘ3

Τηλ.:  2551061000

Φαξ: 2551061000

EmailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. @ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Τραϊανούπολη, 26/07/12

Αρ. Πρωτ.:  352

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (ΦΔΕΠΔΕ), στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» του Πράσινου Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη:

  • · Το νόμο 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112/2010), όπως ισχύει,
  • ·
  • ·
  • · Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για την σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (ΥΑ 51996/2004 ΦΕΚ Β΄1890),
  • ·

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας/διαχείρισης εδαφών για την αποκατάσταση απειλούμενων/σημαντικών ενδιαιτημάτων και για τη βελτίωση περιοχών προς όφελος του πρωτογενή τομέα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.Α.

Α. Στοιχεία έργου

1. Τα Παραδοτέα περιλαμβάνουν την υποβολή σχεδίου, το οποίο θα αφορά τον τρόπο διαχείρισης των υδάτων και ιδιαίτερα των γλυκών νερών στο κεντρικό – κάτω Δέλτα Έβρου. Η διαχείριση σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία των αντλιοστασίων, με την ύπαρξη και λειτουργία των αποστραγγιστικών καναλιών και με την ύπαρξη αναχωμάτων τα οποία αποκόβουν παλιές κοίτες του ποταμού από τον κύριο ρού του.

Αντικείμενα του σχεδίου αποτελούν:

- Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (περιοχή εφαρμογής, έκταση και είδος των εκτάσεων, ιδιοκτησιακό καθεστώς που τις διέπει, αποτύπωση αποστραγγιστικών καναλιών και αναχωμάτων, καθεστώς και τρόπος λειτουργίας αντλιοστασίων, εκτάσεις που αποστραγγίζονται από τα αντλιοστάσια κλπ).

- Η διατύπωση πρότασης για τον επαναπλημμυρισμό των εκτάσεων (δυνατότητες παρέμβασης, επιλογή μεθόδων παρέμβασης, διαδικασία, αδειοδοτήσεις, περιγραφή αναγκαίων τεχνικών μελετών, κοστολόγηση δράσεων).

- Η διαμόρφωση σχεδίου δράσης με τη διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων για το έργο του επαναπλημμυρισμού (επιλογή περιοχών για πιλοτική εφαρμογή και ολοκλήρωση παρεμβάσεων στο σύνολο της περιοχής σε διακριτές φάσεις, Α’, Β’ και Γ’ Φάση).

- Η τεχνική πρόταση υλοποίησης πιλοτικού έργου για την αποκατάσταση τμήματος των περιοχών παρέμβασης (Α’ Φάση υλοποίησης σχεδίου).

2. Στην Ομάδα Έργου κάθε Υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένας επιστήμονας ειδικός σε θέματα προστασίας και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και ένας επιστήμονας ειδικός σε θέματα υδραυλικής.

3. Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/09/2012.

4. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.

Β. Υποβολή προσφοράς

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο.

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί ιδιοχείρως, είτε να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορέα στα γραφεία του ΦΔΕΠΔΕ, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου στην Τραϊανούπολη, με μέριμνα ώστε η παράδοση να γίνει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012 και ώρα 11.00 π.μ. στην ταχυδρομική διεύθυνση Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, Τραϊανούπολη Τ.Κ. 68100. Αρμόδια υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων είναι η Μακρυγιάννη Ελένη.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι εξήντα (60) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Φάκελος προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

1. α) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

β) Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης τα έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος την προσφορά.

γ) Πίνακας Ομάδας Έργου συνοδευόμενος από τα σχετικά βιογραφικά σημειώματα.

2. Τεχνική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του τρόπου, με τον οποίο ο Υποψήφιος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο .

3. Οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς το ποσό με και χωρίς το ανάλογο ΦΠΑ.

Γ. Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012 στις 11.00 πμ. σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάθεσης με την ακόλουθη διαδικασία:

Α. Ανοίγονται οι φάκελοι και ελέγχονται τα δικαιολογητικά.

Β. Ακολουθεί η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που κρίθηκαν τυπικά παραδεκτές. Οι προσφορές βαθμολογούνται με ελάχιστο βαθμό το 100 και μέγιστο βαθμό το 110. Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών καταρτίζεται κατάλογος αποδεκτών προσφορών κατά σειρά βαθμολόγησης.

Γ. Εξετάζονται και αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές.

Έκαστος Υποψήφιος βαθμολογείται για την οικονομική του προσφορά, με τον τύπο:

ΟΑ =   ΧΟΠ x 100

ΟΠΔ

Όπου:

ΟΑ = Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς υποψηφίου

ΧΟΠ = Χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των υποψηφίων

ΟΠΔ = Οικονομική προσφορά υποψηφίου

Η βαθμολογία ΟΑ στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο.

Δ. Ακολουθεί η τελική κατάταξη των προσφορών με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

i.             Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε υποψηφίου υπολογίζεται με τον τύπο:

Β  =  0,70 (ΤΑ)  +  0,30 (ΟΑ)

Όπου:   Β    =   Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του υποψηφίου

ΤΑ  =   Η βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης του υποψηφίου

ΟΑ  =   Η βαθμολογία της οικονομικής αξιολόγησης του υποψηφίου

ii.            Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης Β υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός δεκάτου της μονάδας.

iii.           Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος που θα λάβει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης Β.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της τεχνικής βαθμολογίας.

Δ. Ανάθεση– Υπογραφή σύμβασης

Η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει Πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΕΠΔΕ προς επικύρωση των αποτελεσμάτων. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται με φαξ σε όλους τους υποψηφίους.

Μεταξύ του ΦΔΕΠΔΕ και του υποψηφίου που επελέγη υπογράφεται σύμβαση, το σχέδιο της οποίας του κοινοποιείται μαζί με την παραπάνω απόφαση της ανάθεσης.

Ο επιλεγείς υποψήφιος θα πρέπει να προσέλθει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η σύμβαση υπογράφεται με τον αμέσως επόμενο σε κατάταξη υποψήφιο.

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης

Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανδρέας Ι. Αθανασιάδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσιεύτηκε στης 03 Ιουλ 2020

Read more
eok epperaa ypourg

espa

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξη
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιλογή γλώσσας

enggr

Αναζήτηση

Διαγωνισμοί

diavgia
joomla 1.7