Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διευκρινήσεις της υπ. αριθμ. πρωτ. 264/2014 διακήρυξης για τo έργο «Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Οδηγιών 92/43 και 79/409»

Κατεβάστε το έγγραφο ΕΔΩ