gr

1-1628593829

barkada

Τυχαία φωτογραφία

  • Αμμονησίδα / Sandy islet (A. Athanasiadis)
wallpapers

Στο Δέλτα του Έβρου, μου αρέσει να:

Παροχή διευκρινίσεων για το έργο «Eco-Conscious Minds to Stop Pollution in the Valuable Wetlands of Black Sea Basin».

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου«Eco-Conscious Minds to Stop Pollution in the Valuable Wetlands of Black Sea Basin».

Σχετ.: Το από 09/07/2020 μηνύματός σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σχετικά με ερωτήματά σας τα παρακάτω αναφερόμενα είναι κατευθυντήριες και βοηθητικές επεξηγήσεις, που δεν δεσμεύουν τον Φορέα Διαχείρισης, καθώς οι όροι του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου«Eco-Conscious Minds to Stop Pollution in the Valuable Wetlands of Black Sea Basin» είναι σαφείς.

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα:

Όσον αφορά τις αστικές εταιρίες σύμφωνα με το ΑΚ 748 ορίζεται: «Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει, αν δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, σε όλους μαζί τους εταίρους. Για κάθε πράξη χρειάζεται η συναίνεση όλων των εταίρων. Αν κατά την εταιρική σύμβαση η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση αμφιβολίας η πλειοψηφία υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των εταίρων.».

Με το 749 ΑΚ ορίζεται: «Αν η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανατέθηκε σε έναν ή σε μερικούς από τους εταίρους, οι υπόλοιποι αποκλείονται από τη διαχείριση. Αν η διαχείριση ανατέθηκε σε μερικούς μόνο από τους εταίρους, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

Με το 750 ΑΚ ορίζεται :Αν με την εταιρική σύμβαση η διαχείριση των υποθέσεων ανατέθηκε σε περισσότερους ή σε όλους τους συνεταίρους, με την έννοια ότι μπορεί και ο καθένας να ενεργεί μόνος, καθένας από τους λοιπούς διαχειριστές εταίρους μπορεί, αν δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, να εναντιωθεί στην ενέργεια μιας πράξης πριν από την εκτέλεσή της.».

Οπότε το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στα πρόσωπα και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που ανάλογα με το καταστατικό της εταιρίας έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό σύμφωνα με την παρ. Β.1. του αρ. 2.2.7 (π.χ. αν προβλέπεται Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα μέλη αυτού).

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα:

Απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Όσον αφορά πιστοποιητικό για το αν το φυσικό ή/και το νομικό πρόσωπο εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, αυτό εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (αρ. 2.2.7 Β1 β).

Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα:

Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (αρ. 2.2.7 Β1 β).

Όσον αφορά το τέταρτο ερώτημα:

α) Το άρθρο 270 του ν.4072/2012 με τίτλο «Αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα», ορίζει ότι: «1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με εξαίρεση εκείνη της παρ. 3 του άρθρου 251, εφαρμόζονται αναλόγως και στην αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα.» Δηλαδή οι διατάξεις για τις ομόρρυθμες εταιρείες εφαρμόζονται αναλόγως και στις αστικές εταιρείες.

β) Το άρθρο 259 του ν.4072/2012 με τίτλο «Λύση της εταιρείας», ορίζει ότι:

«2. Η ομόρρυθμη εταιρεία λύνεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, β) με απόφαση των εταίρων, γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας».

γ) Το άρθρο 266 του ν.4072/2012 με τίτλο «Στάδιο εκκαθάρισης», ορίζει ότι:

«1. Αν σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. 2. Τα ονόματα και η κατοικία των εκκαθαριστών εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης εκκαθαριστή. 3. Οι εκκαθαριστές υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση». 4. Κατά την έναρξη και την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές συντάσσουν ισολογισμό. 5. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης η εταιρεία διαγράφεται από το Γ. Ε ΜΗ. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας παραδίδονται προς φύλαξη σε έναν από τους εταίρους ή σε τρίτο. Σε περίπτωση διαφωνίας ο εταίρος ή ο τρίτος ορίζεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.»

Κατόπιν των ανωτέρω μπορεί να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ η λύση και θέση σε εκκαθάριση της Αστικής εταιρείας ή με απόφαση των εταίρων ή/και με συμφωνητικό λύσης και αφού ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, ο Εκκαθαριστής θα πρέπει να υποβάλλει τον ισολογισμό πέρατος της εκκαθάρισης, προκειμένου να διαγραφεί η εταιρεία από το ΓΕΜΗ. Οπότε το πιστοποιητικό εκδίδεται από το ΓΕΜΗ.

Όσον αφορά το πέμπτο ερώτημα:

Όπως αναφέρεται στο αρ. 2.2.7 Β1 γ: «Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.».


                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσιεύτηκε στης 03 Ιουλ 2020

Read more
eok epperaa ypourg

espa

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξη
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιλογή γλώσσας

enggr

Αναζήτηση

Διαγωνισμοί

diavgia
joomla 1.7