Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας ενός οχήματος 4x4 ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση της προμήθειας ενός οχήματος 4x4 ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ.

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
προμήθειας ενός οχήματος 4x4 
 
Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού
 
Παράρτημα ΙΙ ΤΕΥΔ
 
Παράρτημα ΙΙΙ Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
 
Παράρτημα IV Οικονομική Προσφορά